سس دیپ چدار

69.000 تومان

۱۶۰ گرم پنیر دیپ چدار با قارچ