صبحانه ایرانی

پنیر، گردو، خامه، عسل، گوجه، خیار همراه با نان داغ