نان سیر

78.000 تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی ۱۴ سانتی متری، سیر، جعفری، پنیر پیتزا